Kulutustottumukset eri ikäluokissa

Nykypäivänä länsimaisessa kulttuurissa voidaan erotella neljä eri sukupolvea, neljältä eri historialliselta ajankohdalta. Talous, politiikka, maailman globalisaatio sekä sodat ovat vaikuttaneet vahvasti sukupolvien elämään, kulttuuriin, arvoihin, asenteisiin ja tapoihin. Nämä asiat puolestaan vaikuttavat tietoisesti sekä tiedostamattomasti ihmisten rahan käyttöön ja rahan arvostukseen. Voidaankin todeta, että eroavaisuuksia rahankäytöstä löytyy sukupolvien väliltä paljonkin. Veteraani sukupolvi on joutunut kokemaan niukkuutta rahan suhteen sotien vuoksi, kun taas 2000-luvulla syntyneet elävät yltäkylläisessä maailmassa.

Tälläkin hetkellä voimakkaasti talouteemme vaikuttajat kuuluvat suuriin ikäluokkiin Tämä sukupolvi on syntynyt sotien jälkeen vuosina 1945-1955. Sodan jälkeen talous lähti nousuun teollistumisen myötä ja koulutus mahdollisuudet laajenivat. Kuitenkin vielä tällöin koulutus oli vähäistä verrattuna 2000-lukuun. Ensimmäinen niin sanottu moderni sukupolvi on nimetty X-sukupolveksi (syntynyt vuosina 1960-1980). X-sukupolvi on tällä hetkellä suurin sukupolvi, joka on työelämässä.1980-luvulta 1995-luvulle syntyneitä kutsutaan Y-sukupolveksi ja nuorin valloillaan oleva Z-sukupolvi on syntynyt 2000-luvulla.

Jos verrataan veteraani sukupolvea, joka on syntynyt ennen toista maailman sotaa tai sodan aikana sekä suurten ikäluokkien edustajia modernin sukupolven edustajiin, niin voidaan todeta että rahankäyttötottumukset eroavat huomattavasti. Nykypäivän seniori kansalaiset ovat suurimaksi osaksi hyvin tarkkoja kulutuksestaan verrattuna uralla menestyvään keski-ikäiseen, sillä heidän lapsuudessaan ja nuoruudessaan rahaa käytettiin pääosin vain tarpeellisten tavaroiden ostoon. Markettien tarjousten perässä juoksevat eläkeläiset ovat jokaiselle tuttu näky, mutta voidaan huomata opiskelijoiden ja pienituloistenkin käyttävän tarjouksia hyväkseen.

Rahankulutus nykyaikana

Kulutus on nykypäivänä omalla tapaan vaurauden ja vapauden merkki ja etenkin nuoret ovat kovia kuluttamaan. Nuoret ovat myös hyvin alttiitta erilaisille mainoksille ja trendeille, jolloin moni yritys houkuttelee ennemmin nuorisoa kuin senioreita asiakkaikseen. Trendien vaikutus rahan käyttöön on todella valtava. Toisaalta tämä on sukupolvien rajat ylittävä ilmiö, sillä jokaisella aikakaudella on ollut omat kulttuuriset trendinsä. Voidaan kuitenkin todeta, että trendit ohjaavat nykypäivänä vahvemmin kuluttajia kuin 50 vuotta sitten. Syyksi löytyy nopeasti ja globaalisti muuttuva maailma ja tiedonkulun nopeus teknologian ansiosta.

Nykyajan nuoriin ja aikuisiinkin ja heidän rahankäyttöön vaikuttaakin hyvin voimakkaasti sosiaalinen media. Tässä on selkeä sukupolvien ero, sillä somen maailmaan ovat kirjautuneet ennemmin Y- ja Z-sukupolvi kuin suuret ikäluokat, jotka ovat eläneet nuoruutensa ilman älylaitteita. Sosiaalinen media onkin yksi nykypäivän vaikuttavimmista tarjonnan ja mainonnan työkaluista.

Mielestäni kuluttavammaksi sukupolveksi mielletään nuorten lisäksi keskitulot ylittävät keski-ikäiset. Ylelliseksi elämäksi mielletään iso omakotitalo, hieno auto sekä koko perheen hiihtolomamatka Thaimaahan. Menestystä halutaan näyttää myös ulospäin, jolloin tarkoituksena on, että rahaa käytetään paljon ulkoisiin puitteisiin. Tämä eroaa huomattavasti seniorikansalaisiin, jotka ovat tottuneet vaatimattomaan elämäntyyliin.

Saari

Kestäväkehitys on alkanut vaikuttamaan viime vuosikymmenenä ihmisten rahankäyttötottumuksiin. Etenkin nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita vähentämään kulutustaan ympäristöystävällisistä syistä. Verrattuna vanhempiin ikäpolviin niin nuori voi ekologisuuden kontekstissa olla paljonkin säästeleväisempi kuin isovanhempansa. Sen lisäksi opiskelijayhteisöissä näkee paljon kestävän kehityksen kannattajia. Kirpputoreilla näkeekin nykypäivänä hyvin paljon iäkkäiden ihmisten lisäksi nuoria myyjän sekä ostajan roolissa.

Suomessa on alkanut viimeisten vuosikymmenien aikaan tuloerot kasvamaan

Verrattuna sotien jälkeiseen aikaan, jolloin suurin osa kansalaisista olivat taloudellisesti samassa veneessä lähtö tilanteesta huolimatta, niin nykyisin pienituloisten ja rikkaiden välissä on syvä kuilu. Sukupolvi eroja rahankäytöntottumuksiin on jonkin verran kuten todeta saattaa, mutta toisaalta eroavaisuutta tuottaa myös yksilöiden ja perheiden taloudellinen tilanne. Kuitenkin näkemykset hyvästä taloudellisesta tilanteesta ovat muuttuneet erilaisiksi eri sukupolvissa. Kun ennen arvostettiin vaatimattomuutta niin nykypäivänä ihannoidaan helppoutta ja luksusta arjessa.